Friday Foto

Thanks to Simon Cook for this photo of Miguel Pires (aka Elton John) taken back in 1998.