Friday Foto

Thanks to Susan Marloye-James for these photos of Ponta São Lourenço taken on arrival.

%d bloggers like this: